ALGEMENE WEBWINKELVOORWAARDEN

Lindenholz

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
 • Artikel 4. Levering
 • Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
 • Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
 • Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 • Artikel 9. Overmacht
 • Artikel 10. Ontbinding
 • Artikel 11. Diversen
 • Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via deze webwinkel van Lindenholz zijn deze Algemene Webwinkelvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen door ons op verzoek op papier worden toegezonden. Deze online versie is volledig identiek aan de papieren versie.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lindenholz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lindenholz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van Lindenholz zijn vrijblijvend en Lindenholz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lindenholz. Lindenholz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lindenholz dit mee binnen twaalf (12) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief betaling-, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. De datum waarop de betaling door Lindenholz is ontvangen, geldt als besteldatum.

3.4

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lindenholz gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twaalf (12) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Lindenholz.

3.6

Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 4. Levering

4.1

De door Lindenholz opgegeven levertijden van producten die voor u besteld zijn, zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (ca. 3 weken) dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Het door u betaalde bedrag zal met inhouding van € 6,75 verzend- en administratiekosten aan u worden over gemaakt, tenzij het totaal bestelde bedrag boven franco leveringsgrens blijft (€50).

4.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3

Annulering van een opdracht door opdrachtgever wordt niet geaccepteerd, tenzij Lindenholz niet aan de leveringstermijn heeft kunnen voldoen (zie 4.1).

4.4

Bij aflevering dient u direct de verpakking op beschadigingen te controleren. Eventuele beschadigingen dient u direct kenbaar te maken bij de bezorger en schriftelijk op de ontvangstbevestiging te vermelden, alvorens te tekenen. Of u ziet af van ontvangst. Naderhand kunnen geen transportschades meer ingediend worden.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lindenholz verschuldigd bent, volledige heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Lindenholz geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2

Lindenholz garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Lindenholz of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lindenholz.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten volgens u aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lindenholz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2

Of een product goed functioneert of aan de overeenkomst beantwoordt, is ter beoordeling van Lindenholz.


7.3

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lindenholz de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lindenholz te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor retourzendingen, hetzij via een koerier, hetzij door u zelf teruggebracht, brengt Lindenholz € 12,50 administratiekosten in rekening. Of een verpakking onbeschadigd is, is ter beoordeling van Lindenholz. U ontvangt een tegoedbon voor het overige bedrag van de betaling, met in houding van de € 12,50 administratiekosten.

7.5

Voor aflevering worden de producten door Lindenholz gecontroleerd, afgemonteerd en afgesteld. Door het bestellen van een of meer producten bevestigt u er zorg voor te zullen dragen dat al deze producten op de juiste wijze onderhouden worden, door iemand die over voldoende vakkennis beschikt om een betrouwbare en veilige werking te kunnen garanderen.

7.6

Lindenholz verkoopt producten die door derden zijn geproduceerd. Lindenholz is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de werking of de betrouwbaarheid van een product, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van grove schuld van Lindenholz. Lindenholz speelt iedere aansprakelijkheid hoger dan de aanschafprijs van het product door naar de fabrikant. Het is ter bepaling van de fabrikant van het product of, en zo ja op welke wijze, uw schade vergoed wordt. Lindenholz fungeert hierbij slechts als tussenpersoon.

7.7

Lindenholz verschaft de inhoud van de webpagina Lindenholz in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.


7.8

Lindenholz is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken en/of eigendommen van Lindenholz voor zover ontstaan door grove schuld van Lindenholz of van hen die door Lindenholz te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen Lindenholz verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

7.9

De door Lindenholz te vergoeden schade wordt - in het geval de verzekeringsmaatschappij om haar moverende redenen geen schade uitkeert - beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft.

7.10

Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

7.11

Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lindenholz, dan wel tussen Lindenholz en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lindenholz, is Lindenholz niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lindenholz.

8.2

Een bestelling kan slechts in goed overleg met Lindenholz gewijzigd worden. Een schriftelijke bevestiging geldt hier als akkoord. Lindenholz is gerechtigd een verzoek om wijziging van de bestelling niet te accepteren.

8.3

Mondelinge mededelingen zijn voor Lindenholz niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van deze mededelingen schriftelijk worden bevestigd. (zie 8.2)


8.4

De eventueel van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn echter niet bindend.

Artikel 9. Overmacht

9.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lindenholz in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lindenholz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lindenholz kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Ontbinding

10.1

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Lindenholz bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van de zaken op te schorten dan wel te beeindigen indien de opdrachtgever:

 • surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 • zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
 • getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in prive;
 • in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

Lindenholz is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen worden terstond volledig opeisbaar. Opdrachtgever dient Lindenholz in de voorkomende gevallen geheel kosteloos te stellen voor de door haar geleden schade.


Artikel 11. Diversen

11.1

Indien u aan Lindenholz schriftelijk opgave doet van een adres, is Lindenholz gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Lindenholz schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2

Wanneer door Lindenholz gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lindenholz deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3

Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lindenholz in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lindenholz vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4

Lindenholz is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5

De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Lindenholz dan wel de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

11.6

Mocht Lindenholz een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

11.7

Alle prijzen, prijswijzigingen, typfouten, voorraadindicaties en specificaties zijn onder voorbehoud. Afbeeldingen van produkten kunnen afwijken van de werkelijkheid en op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Onze voordelen

 

Geen verzendkosten!

Orderbedrag boven € 50,- in heel Nederland (anders €6,95)

Brievenbuspost! 

Past uw product door de brievenbus?

Dan storten wij teveel gemaakte verzendkosten terug

Betrouwbare winkel!

Een betrouwbare winkel in Rouveen met jarenlange ervaring

Veilig betalen!

Met iDeal en een SSL verbinding

Klantenservice!

Op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur bereikbaar op 0522-291666

Veilig betalen

payment